Sukob interesa - izjava

Temeljem čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Kraljevac d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.