POSTUPCI U 2018. GODINI

1. Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju priključaka na sustavu odvodnje naselja Udbina, JN 05/2018 - poziv na dostavu ponude 15.02.2018.

2. Nabava i ugradnja uređaja za dezinfekciju vode na izvorištu Krbavica, JN 04/2018 - poziv na dostavu ponude 06.04.2018.

3. Nabava električne energije,  MV 01/2018 - objavljeno u EOJN dana 20.04.2018. pod brojem 2018/S 0F5-0010142